Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Deelnemer: Degene die gebruik maakt van een dienst van Gezond Gouds.

Diensten: De door Gezond Gouds verrichte diensten zoals trainingen, cursussen, advies of andere activiteiten of evenementen door Gezond Gouds aangeboden of georganiseerd, omschreven in de app op de website van Gezond Gouds en in de aanbiedingen offertes en/of overeenkomsten.

Onderneming: De onderneming Gezond Gouds, gevestigd aan Aderpolderweg 25, 2807 KL, te Gouda.

Trainer: Een trainer van Gezond Gouds.

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Gezond Gouds en een Deelnemer.

Overeenkomst op afstand: Ziet specifiek de overeenkomst die tussen Gezond Gouds en Deelnemer wordt gesloten middels een door Gezond Gouds hiertoe gehanteerde digitale applicatie voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder de gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Gezonds Gouds en Deelnemer, waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst tussen Gezonds Gouds en Deelnemer middels een digitale applicatie van Gezonds Gouds is gesloten.

Het enkelvoud van voornoemde begrippen verwijst tevens naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden , aanbiedingen en offertes

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en
uitvoering van de dienstverlening in het kader van alle offertes en opdrachtbevestigingen uitgevaardigd door de Onderneming alsmede alle overeenkomsten gesloten tussen de Onderneming en elke (potentiële) Deelnemer.

2.2. Deelnemer erkent hierbij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Onderneming ofwel het afnemen van Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd door Onderneming.

2.3. De door de Onderneming gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De Onderneming is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 

2.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de Onderneming daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Onderneming anders aangeeft.

2.6. De Onderneming is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is vindbaar op deze locatie https://www.gezondgouds.nl/over-ons/voorwaarden/.

Artikel 3: Abonnementen, aanmelding, inschrijving en plaatsing

3.1. Abonnementen en daarmee de overeenkomsten tussen de Onderneming en Deelnemers worden middels de applicatie : www.personaltrainerapp.nl aangegaan. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Onderneming met betrekking tot een dienst, via de app www.personaltrainerapp.nl.

Daarnaast worden losse producten (inclusief inschrijvingen voor) zoals cursussen ook afgenomen via de voornoemde app. Inschrijvingen voor trainingen, cursussen en evenementen zijn slechts mogelijk via de app www.personaltrainerapp.nl.

3.2. Met in achtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt dat een overeenkomst voor een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het opzeggen van een dergelijk abonnement kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient zoals omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden plaats te vinden.

Overeenkomsten voor abonnementen voor korte duur: bijvoorbeeld voor 3 maanden of korter kunnen tenzij anders aangegeven niet tussentijds worden beëindigd. Deze abonnementen eindigen van rechtswege na afloop van de vastgestelde periode waarmee ook de hiervoor verrichte incasso automatisch eindigt. Indien gewenst kan men vervolgens een abonnement voor onbepaalde tijd afnemen.

3.3. Bij het op afstand aangaan (door gebruikmaking van de voornoemde applicatie), van een overeenkomst voor een abonnement, heeft de Deelnemer het recht om binnen 14 dagen na de dag van betaling, af te zien van het abonnement, zonder een opgave van redenen. De Deelnemer maakt melding van de opzegging door een email te sturen naar het emailadres: info@gezondgouds.nl.  In het geval de 14e dag valt in het weekend of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn tot en met de eerst daaropvolgende werkdag.

3.4. Als Deelnemer binnen de 14 dagen van de bedenktijd afziet van het abonnement, is de opzegging hiervan kosteloos, als er ook geen gebruik is gemaakt van de Diensten van de Onderneming.  Als er binnen deze termijn wel gebruik is gemaakt van de Diensten, is de Onderneming gerechtigd naar rato kosten in rekening brengen aan de Deelnemer.

3.5. Voor deelname aan een training of evenement dient een Deelnemer gebruik te maken van de applicatie www.personaltrainerapp.nl, verder: “de app”, in verband met de doorgifte van de trainingsmomenten, wijzigingen hiervan etc.

3.6. Indien een training of een evenement het maximum aantal inschrijvingen voor deelname heeft bereikt, kan een Deelnemer ervoor kiezen om op een ander moment deel te nemen of wel om, indien beschikbaar, op een wachtlijst te worden geplaatst. In geval van een beschikbare wachtlijst, wordt dit aangegeven in de app. In de agenda van de app wordt middels een roodgekleurd blok aangegeven dat er geen beschikbaarheid meer is. In geval een Deelnemer zich uitschrijft, waarmee er een plaats vrijkomt, zal de eerstvolgende op een betreffende Deelnemer op de wachtlijst worden toegelaten tot de training, cursus of het event.

3.7. Minderjarige deelnemers kunnen slechts na overleg met de Onderneming en na aanmelding en betaling door een rechtmatige ouder of voogd deelnemen aan trainingen, etc.

Artikel 4: Tijdstip en locatie van een training

4.1. Het tijdstip van een training wordt via de app-agenda meegedeeld. Wijzigingen worden doorgegeven via berichtgeving in de app. De agenda in de app is leidend. De Deelnemer dient zich bij voorkeur 5 minuten voorafgaande aan een training omgekleed te melden op de afgesproken locatie.

4.2. De Onderneming behoudt zicht het recht voor een training te annuleren of de locatie van een training te wijzigen. Bijvoorbeeld bij gevaarlijke weersomstandigheden. In verband met feestdagen of evenementen kan een training worden afgelast of verplaatst worden naar andere data. Deelnemers worden hier via de app zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

4.3. De Onderneming behoudt zicht het recht om trainingstijden, trainers, faciliteiten of locaties structureel te wijzigen en zal Deelnemers zo spoedig als mogelijk is hierover informeren. Deze mededeling zal in ieder 1 week voorafgaand aan de betreffende training worden meegedeeld, op de wijze zoals in lid 1 van dit artikel aangegeven.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. Deelname aan een Dienst, zoals een training of evenement van de Onderneming is geheel op eigen risico. De Onderneming is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de Deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training/cursus/evenement. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

5.2. De Onderneming aanvaardt geen schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan

door het gebruik van onze faciliteiten, programmas of begeleiding. Tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van de Onderneming.

5.3. De onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade van, waardevolle spullen of andere persoonlijke eigendommen of van vermissing van kleding, tijdens of in verband met de door de Onderneming georganiseerde trainingen of overige activiteiten.

5.4. De Deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid. Indien een Deelnemer  gezondheidsklachten of een andere reden heeft om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij u sterk aan om voorafgaand aan een training bij de Onderneming eerst advies in te winnen bij een arts. Iedere Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke en geestelijke gesteldheid.

5.5. De Onderneming c.q. wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicatie te optimaliseren. Echter de Onderneming c.q. zijn licentiegever garanderen niet dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. (Tijdelijke) buiten bedrijfstelling is mogelijk, bijvoorbeeld voor onderhoud of verbetering van functionaliteiten  Alle aansprakelijkheid van zowel de Onderneming c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.

Artikel 6: Betaling        

6.1. De contractduur van alle abonnementen starten bij aanschaf van het

product in de Personal Trainer App via iDeal. Tenzij anders bepaald geldt voor een abonnement een opzegtermijn van 1 maand.

6.2. De opvolgende maanden worden bij vooruitbetaling, via incasso voldaan. De incasso zal

plaats vinden omstreeks het moment in de maand waarop het abonnement voor de eerste maal is aangekocht.

6.3. De incasso’s die hierna volgen worden verzorgd door pay.nl van Personal Trainer App.

6.4. De Deelnemer is redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan de Onderneming de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

Artikel 7 Tariefstelling

7.1. De tarieven zijn inclusief btw en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Onderneming is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Deelnemers zullen hier in ieder geval via de mail en de App van de Onderneming in kennis worden gesteld.

7.2. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend.

Artikel 8 Opzegging, tijdelijk stopzetten en ontbinding

8.1. Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Deelnemer dient bij beëindigen van het abonnement alle eventuele nog openstaande abonnementskosten te hebben betaald. Opzegging van het abonnement kan kenbaar worden gemaakt via info@gezondgouds.nl .

8.2. Abonnementen kunnen maandelijks worden aangepast aan het gewenste aantal trainingen. Bij ziekte, blessure, vakantie of andere (medische) ongeschiktheid (langer dan 1 maand), kan het abonnement tijdelijk op pauze gezet worden.

8.3. Teruggave van het abonnementsgeld is ten alle tijden en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4. Gezond Gouds is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Gezond Gouds ter kennis gekomen omstandigheden goede reden geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er een goede reden bestaat te vrezen dat de Deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting door de Ondernemingslechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Verder is de Onderneming bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

Artikel 9: Privacy

9.1. De Onderneming is een verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Onderneming verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die is terug te vinden op de volgende pagina.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1. De Onderneming behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Onderneming verstrekt zijn.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

11.1. Op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Deelnemers kunnen eventuele klachten info@gezondgouds.nl kenbaar maken. De Ondernemer behandelt ontvangen klachten uiterlijk binnen 4 weken, na datum ontvangst. Als dit niet mogelijk is wordt de Deelnemer hier zo spoedig mogelijk over bericht.

11.3. Als een klacht niet in overleg tussen Deelnemer en de Ondernemer kan worden opgelost is er sprake van een geschil. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen de Onderneming en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van de Onderneming, tenzij de Onderneming anders besluit dienaangaande.

11.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Onderneming en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

11.5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.